Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Mamlaka za Miji Mikuu ya Wilaya na Miji Midogo

                                    

 KITETO   SAME  GAIRO    MAGU   MONDULI  HANANG  MUHEZA  WANG'INGOMBE  NGARA  KYELA  SIKONGE  MANYONI

ARUMERU     HAI     IFAKARA    MISUNGWI    MWANGA   MBULU  MOMBO  MAKAMBAKO  MULEBA  KAHAMA  KIOMBOI

NGORONGORO  KILIATER  ULANGA  NGUDU  KILOSA  MANYARA HTM  MAFINGA  BIHARAMULO  RUJEWA UYUI  MEATU

KARATU  ROMBO  MAHENGE  MASASI  NEWALA  HANDENI  MUFINDI MPWAPWA TUKUYU PANGANI  KONDOA  LUDEWA

SIMANJIRO KOROGWE  NJOMBE KARAGWE TUNDUMA LUSHOTO KILOLO  KONGWA CHUNYA URAMBO  MAKETE  IRAMBA

ITUMBA/ILEJE   NZEGA  USHIROMBO   BUNDA  MBALIZI   IGUNGA   MEATU   MUGUMU  MBOZI  MPANDA  BARIADI 

KIBONDO  NKASI  MBINGA  KILWAMASOKO  KASULU TANDAHIMBA  LIWALE  NAMTUMBO   GEITA  BARIADI TUNDURU 

TARIME RUANGWA  NANCHINGWEA